جدیدترین عکس هانی کرده گنده لات تهران در بیمارستان

عکس جدید هانی کرده در بیمارستان

هانی کرده از افراد شرور و بنام تهران است که به تازگی در با حمله غافلگیر کننده ۶ قمه به دست به شدت آسیب دید و به بیمارستان منتقل شد.