کار های مهم که قبل بارداری باید انجام داد

کار های مهم که قبل بارداری باید انجام داد

اگر دل خود را به دریا زده اید و می خواهید مادر شوید بسیار عالیست, به شما تبریک می گوییم, اما پیش از آن باید یک یا دوماه صبر کنید, برای داشتن یک دوره بارداری سالم و داشتن فرزندی سالم...